Jesper Martell, VD, Comintelli

 

 

FRÅGOR Q3, 2019:

1. Nettoomsättningen ökade med hela 158 % jämfört med samma period föregående år. Skulle du kunna berätta lite om bakgrunden till denna kraftiga ökning?
För licensförsäljningen intäktsförs hela kontraktssumman direkt vid avtalstecknandet vilket ger svängningar mellan kvartalen. Under det tredje kvartalet realiserades fler försäljningsavslut än vanligt under ett tredje kvartal, varav en stor del från USA.

2. Är det korrekt att majoriteten av faktureringen sker årsvis och licensavtal löper på maximalt 3 år? I så fall bör följaktligen hela det belopp som återfinns under upplupna intäkter vara sådant som faktureras inför år 2 och år 3, och därmed ge er kassaflöde inom 24 månader?
Ja, det stämmer. I princip samtliga de 16,4 mkr som finns i upplupna intäkter kommer hamna i vår kassa inom 24 månader.

3. Ni skriver om er hybridmodell där ni både har en stor andel nuvarande kunder med traditionella licensavtal samtidigt som ni har en växande andel kunder med prenumerationsavtal, s.k. SaaS-modell. Hur ser ni på hur kvartalssvängningarna, givet era två intäktsmodeller, påverkas av detta?
Vid fler försäljningsavslut med nya kunder enligt SaaS-modellen minskar kvartalssvängningarna. Vi avser att återkomma till marknaden med förtydligande om bolagets underliggande utveckling av försäljningen (sk. ARR – Annual Recurring Revenue).

4. Hur ser den nya SaaS-modellen ser ut, och hur redovisas den? Är det tex månatliga, kvartals eller årliga abonnemangs-intäkter? Finns någon minimiperiod som kunde måste stanna? Försöker ni aktivt få gamla kunder gå över till denna modell, eller är det helt upp till kunden?
Intäkterna för SaaS tas i samband med fakturering. När SaaS-modellen är implementerad kommer den troligtvis ha en rullande prenumerationstid på 3-12 månader för nya kunder. Ett flertal av bolagets existerande större kunder är dock inte traditionella SaaS-kunder varför det kommer bli bedömning från fall till fall utifrån vilken avtalsform som är kommersiellt mest fördelaktigt.

5. Ni ökar era rörelsekostnader en del till följd av bl.a. IT-utveckling samt försäljnings- och marknadsföringsinsatser. Kan investerare förvänta sig att rörelsekostnaderna komma stabilisera sig på dessa nivåer de kommande kvartalen?
Det är riktigt att rörelsekostnaderna under 2019 har ökat till följd av ett flertal framtidssatsningar såsom uppbyggnad av infrastruktur för SaaS samt den amerikanska marknaden. Bolaget lämnar inga prognoser om framtida utveckling av rörelsekostnaderna.

6. I Q3 finns en kostnad på “Råvaror och Förnödenheter”, vilken har varit noll i tidigare rapporter. Beror det på att vissa kostnader har omklassificerats och hamnat där, eller är delar av Q3s försäljning någon annan form av intäkter (tex hårdvara?) än ni haft tidigare?
Ja, för att renodla kostnadsredovisningen hänförs försäljningsomkostnader till ”Råvaror och förnödenheter”, i detta fall ersättning till återförsäljare och tredje parts informationsinnehåll (content). Det tredje kvartalet har inte påverkats av ”någon annan form av intäkter t. ex. hårdvara än vi haft tidigare”.

7. Personalkostnaderna uppgår till ca 2,6 MSEK, vilket är en minskning med ca 16 % jämfört med samma period föregående år. Vad beror det på?
Efter flera utvecklingsarbeten under årets första halvår har personalkostnaderna stabiliserat sig. Interna resurser har omallokerats för att stödja försäljningsprocessen. Viss ”överflyttning” av kostnader har skett mellan personalkostnader och övriga kostnader till följd av uppdragsform.

8. Skulle du kunna uppdatera läget kring er verksamhet i Nordamerika och ert försäljningskontor i Chicago? Hur ser ni att kundkontakten skiljer sig från den svenska marknaden?
Christian Bjersér är utsedd till VD för vårt amerikanska dotterbolag, Comintelli Inc. Han är baserad i Chicago och samlokaliserad med vår amerikanska återförsäljare, Proactive. Vi har ett team med både säljare och kundsupportpersonal på plats som kan stödja både nyförsäljning och befintliga kunder. En tredjedel av våra kunder kommer nu från USA och de har höga krav på support.

 

FRÅGOR Q2, 2019:

1. Under Q2-19 minskade koncernens nettoomsättning med 14 % jämfört med samma period föregående år. Vad beror det på?
Flera av de försäljningsprocesser, med större kontrakt, som bolaget avsåg att realisera under det andra kvartalet kom inte till avslut av olika anledningar. Comintelli befinner sig fortfarande i ett skifte från en mer traditionell intäktsmodell för mjukvara till en mer prenumerationsbaserad intäktsmodell med kortare avtalsperioder. Vi är övertygade om att detta är rätt väg att gå för att öka tillväxten på sikt, även om omställningen leder till oregelbundna svängningar mellan kvartalen. När den nya prenumerationsmodellen så småningom är helt genomförd kommer intäktsflödena att jämnas ut.  

2. Ni fortsätter vara verksamma på den amerikanska marknaden. Hur har det utvecklats under kvartalet?
Comintelli bedömer en betydande tillväxtpotential på den amerikanska marknaden och avser att fortsätta etableringen. Det har tagit något mer tid än vi planerat, men under årets första kvartal har de första affärerna i det amerikanska dotterbolaget Comintelli Inc intäktsförts. Engagemanget och tillförandet av resurser för den amerikanska marknaden kräver en kortsiktig omställning, men den ökade närvaron borgar för realisering av fler affärer i framtiden.

3. Era övriga externa kostnader har mer än dubbleras under Q2-19 jämfört med samma period föregående år. Vad beror det på?
Det finns två anledningar;
1) I skiftet till en mer prenumerationsbaserad modell (SaaS) behöver vi göra vissa investeringar i infrastruktur och nya resurser. Detta har vi genomfört under andra kvartalet och det kommer att ge oss en stabil plattform att växa på i framtiden.  Kostnaden för detta har tagits direkt över resultatet.

2) I linje med den strategiska planen har vi allokerat extra resurser till marknadsföring, bl.a, vår egen omvärldskonferens IntelliSummit (www.intelli-summit.com). Det har resulterat i ett större inflöde av leads, men få avslut än så länge.

4. Märker ni av några makrotrender, såsom risk för handelskrig, som har påverkat er som SaaS-bolag under kvartalet?
I viss mån är kunder i vissa branscher mer försiktiga och noggranna i sina inköp, vilket betyder att det tar längre tid att komma till avslut än planerat. Men samtidigt är det vår uppfattning att behovet och efterfrågan för tjänsten ”omvärldsbevakning- och analys” ökar i takt med turbulensen i omvärlden, både för stora och mindre företag.

5. Om du för investerare fick belysa något som idag är extra viktigt att följa i Comintellis verksamhet under resterande del av året, vad hade det varit?
Våra egna huvudmål är att landa fler nya kunder, behålla och utöka de existerande samt etablera oss i USA. Extra viktigt att följa blir då antalet kunder samt vilken andel av dessa som är i USA.

 

FRÅGOR Q1, 2019:

1. Koncernens nettoomsättning minskar med 20 % under Q1-19. Vad beror det på?
Comintelli: Det stämmer att det är en minskning jämfört med Q1 2018, som man dock ska komma ihåg var det bästa Q1 vi haft. Historiskt var detta ett normalt första kvartal för oss.

Vi håller fortfarande på att genomföra strategiförändringen till en mer SaaS baserad och skalbar affärsmodell och siktar så klart på högre omsättning. Effekterna av det vi gjort och gör syns dock inte i omsättningen ännu.

2. Ni fortsätter er satsning på den amerikanska marknaden och under Q1-19 intäktsfördes de första affärerna. Skulle du kunna berätta mer om ert amerikanska dotterbolag Comintelli, Inc?
Comintelli: Det är en milstolpe att vi inte bara har etablerat det amerikanska dotterbolaget Comintelli Inc., utan dessutom redan har affärer i bolaget. Det har tagit längre tid än vi trodde att bli en koncern med dotterbolag, men nu när det är på plats märker vi redan hur mycket lättare det blir att göra affärer i USA. Vi blir mer jämställda med våra amerikanska konkurrenter och inte längre betraktade som ett litet okänt bolag i utkanten av norra Europa. På sikt kommer det kraftigt öka våra möjligheter att växa ytterligare i USA.

3. Under Q1-19 belastades kvartalet med ökade kostnader hänförliga till tillväxtfrämjande aktiviteter. Hur arbetar ni idag med att få in fler men mindre säljcase?
Comintelli: Vi håller på att ställa om till en mer skalbar modell som bland annat innebär ny pris-, betalnings- och avtalsmodell, nya kundsystem samt att vi paketerar om Intelligence2day för att göra det enklare för nya kunder att komma ombord. Vi utvecklar även Intelligence2day, så att applikationen blir ännu mer skalbar både avseende intag av information, antal användare och utskick. Detta gör att vi, på ett kostnadseffektivt sätt, får in fler prospekts direkt via webben som kan växa in i systemet i sin egen takt.

4. Skulle du kunna utveckla hur de ökade kostnaderna under kvartalet kan konverteras till ökade orders under andra halvan av 2019?
Comintelli: Vi har investerat i etableringen av Comintelli Inc i USA, men nu är allt på plats och bör kunna generera ökade intäkter redan under 2019. I övrigt kommer vi fortsatt att uppleva en viss ryckighet beroende på vilket kvartal licenserna intäktsförs.

Vi har också investerat mycket på vår första stora användarkonferens, IntelliSummit (www.intelli-summit.com), som hölls i april. Förutom våra fantastiska kunder samlades många av våra återförsäljare och vi kunde stärka relationerna med samtliga på plats. I dessa mycket konkurrensutsatta tider är vi stolta över att flera Fortune 500 företag valt Intelligence2day för sin omvärldsanalys.

Marknadsföringen har gett resultat i form av medverkan i erkända Forrester Researchs första marknadsanalys om Market/Competitive Intelligence teknologi marknaden som bara ett av 23 bolag i världen. Det är väldigt stort, men tar tid innan det syns i omsättningen. (Referens: https://comintelli.com/2019/03/14/comintelli-included-as-a-growth-stage-company-among-emerging-vendors-offering-market-and-competitive-intelligence-solutions-in-report-by-forrester/ ).

Slutligen har vi lyckats fått in en ny CFO som kommer frigöra mer av min tid för det jag brinner för, nämligen marknadsföring och försäljning av Intelligence2day.

5. Om du för investerare fick belysa något som idag är extra viktigt att följa i Comintellis verksamhet under andra halvan av 2019, vad hade det varit?
Comintelli: För SaaS företag är måttet årliga återkommande intäkter viktigt (s.k ARR, Annual Recurring Revenues). De icke-finansiella nyckelparametrar vi själva använder för att mäta framgång under 2019 är:
1) antalet nya kunder (oavsett storlek), framförallt i USA, samt
2) att en hög procent av kunderna förlänger och stannar kvar.

Om vi lyckas öka båda dessa mätetal kommer vi se en bra utväxling i tillväxten.
Vi ämnar förbättra och tydliggöra dessa mått i framtida kommunikation med investerare.

6. Att Forrester nu släpper en rapport om Competitive Intelligence marknaden och definierar det som en trend visar ju på att företag nu börjar få upp ögonen för detta. Har har ni märkt av detta?
Comintelli: Ja, vi märker av att intresset för omvärldsanalys ökar, särskilt i USA. Men just begreppet ”Competitive Intelligence” är kanske inte välkänt i Sverige och Norden ännu. Många blandar ihop det med mediabevakning, men det är inte riktigt samma sak. Mediabevakning fokuserar mer på vad som redan har hänt, medans Competitive Intelligence är mer fokuserat på att upptäcka hot och möjligheter på vägen framåt.

7. Forrester definierar Comintelli som ett av de ledande företagen inom Competitive Intelligence. Vad är det som särskiljer er och ger er en edge?
Comintelli: Vi har funnits i 20 år och har en byggt lösningar för flera av ledande företag. Det har gett oss värdefull kunskap om kundernas behov som få har. Vi är duktiga på att hantera väldigt många olika sorters data, inte bara från webben och vi flera automatiska analysverktyg som ingen av de andra företagen har.

8. I rapporten har Forrester delat in marknadsaktörer i tre kategorier och definierat er som en mjukvarulevarantör (”Software platform vendor”). Vad i ert SaaS-erbjudande ger er en edge mot de två andra kategorierna konsultleverantör och leverantör av tilläggstjänster?
Comintelli: Vi är en renodlad mjukvaruleverantör och fokuserar 100% på det. Det betyder att jag tror vi har ett tekniskt försprång gentemot flera konkurrenter som har hybrid modeller och levererar information och paketerade konsulttjänster för CI. På sikt tror jag det kommer visa sig att det är svårt att göra bäggedera och vara bäst på båda. Vi vill vara bäst på mjukvara och samarbeta med andra för att skapa helhetslösningar med det bästa av alla världar.

9. Av konkurrerande och jämförbara bolag är Comintelli det enda bolaget där strategichefer, som oftast jobbar nära ledningen, utgör en stor del av användarna. Vad tror du att det beror på?
Comintelli: Intelligence2day används ofta av enheter inom företag som arbetar med marknad, affärsutveckling, innovation, strategi eller omvärldsanalys. Där har vi ett särskilt fokus på att stödja användarna i deras beslutsfattande kring strategiprocessen, genom att tidigt upptäcka framtida trender och bli varse om varningssignaler innan det är för sent, men även för att hitta möjliga företagsförvärv och fusioner.

10. Var det någonting annat i Forresters rapport som du vill lyfta fram?
Comintelli: För det första är vi väldigt glada att Forrester nu börjar bevaka området och definierar CI marknaden. Det är inte bara till glädje för oss utan alla aktörer på marknaden. Att dom efter all research har med Comintelli på sin lista av leverantörer tyder på att vår plattform Intelligence2day är mycket konkurrenskraftig.