Bolagsordning

BOLAGSORDNING
för Comintelli AB, org. nr 556593-4907

§ 1
Bolagets firma är Comintelli AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2
Bolaget skall utveckla och marknadsföra system för informationsinsamling och
bearbetning av företagsinformation samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 3
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 4
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 stycken och högst 12 000 000.

§ 6
Styrelsen skall uppgå till lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med lägst en (1)
och högst tre (3) suppleanter.

§ 7
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en (1) revisor med eller utan
revisorssuppleant. Registrerat revisionsbolag kan utses till revisor.

§ 8
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast
fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma
skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats.
Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9
Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det föregående
räkenskapsåret.

Följande ärenden skall behandlas på årsstämma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i
förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen;
b. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen;
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, om
sådan utsetts.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 11
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare
som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på
avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara
behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen
(2005:551).

§ 12
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig och eventuella biträdes
deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
bolagsstämman.

Ladda ner PDF av Bolagsordningen här!