KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COMINTELLI AB

Aktieägarna i Comintelli AB, org. nr 556593-4907, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 september 2018, kl.14.00, i Comintellis lokaler, Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Deltagande vid stämman m.m.

Rätt att delta i stämman tillkommer aktieägare som:

  • är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 september 2018, och
  • anmäler sig till bolaget senast fredagen den 7 september 2018 under adress: Comintelli AB, Kista Science Tower, 164 51 Kista, eller via e-post till ir@comintelli.com. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid och antalet eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd fredagen den 7 september 2018 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare kan närvara vid stämman genom ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Comintelli AB, Kista Science Tower, 164 51 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.comintelli.com/extrastamma2018sept.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om fondemission.
8. Beslut om uppdelning av aktier (split).
9. Val av nya styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om fondemission
Föreslås:

att bolagsstämman beslutar om en fondemission varigenom bolagets aktiekapital skall ökas med 59 600 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. Efter fondemissionen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 584 100 kronor. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier;

att styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Punkt 8 – Beslut om uppdelning av aktier (split)
Förslås:

att stämman beslutar om en uppdelning av aktier (s k split) så att varje nu befintlig aktie delas upp i två aktier (2:1), i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att uppgå till 6 490 000, vardera med ett kvotvärde om 0,09 kronor (räknat efter fondemissionen enligt punkt 7 på dagordningen). Aktiekapitalet kommer att vara oförändrat med anledning av uppdelningen;

att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen;

att styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear.

Punkt 9 – Styrelsens sammansättning
Föreslås:

att nyval sker av styrelseledamot Mats Almgren, som föreslås ersätta Jesper Martell som lämnar sitt styrelseuppdrag i förtid i samband med extra stämman;

att nyval sker av styrelseledamot Tomas Huuva;

att nyval sker av styrelsesuppleanten Jesper Martell, som föreslås ersätta Anders Thulin;

att arvode till de föreslagna styrelseledamöterna utgår med motsvarande belopp som beslutades av årsstämman 2018, 90 000 kr vardera, fördelat pro rata i förhållande till uppdragets tid.

Ytterligare information

Kort presentation av de föreslagna styrelseledamöterna:

Mats Almgren, född 1964
Executive MBA, Ekonom
Nuvarande roll: Chief Marketing Officer Business på Telenor Sverige AB
Tidigare bl.a. VD Canal Digital och NEC Scandinavia
Styrelsemedlem Telenor Connexion och Telenor Inpli Sverige

Tomas Huuva, född 1967
Ekonomie magisterexamen
Nuvarande roll: Egen konsultverksamhet inom finans
Tidigare bl.a. CFO och vVD i Serafimgruppen AB, CFO Svensk Hypotekspension
Styrelsemedlem Serafim Capital AB och Promentor Finans AB

Den föreslagna styrelsens sammansättning efter val:
Då Gabriel Anderbjörk lämnat sitt styrelseuppdrag i förtid kommer styrelsen fortsatt att bestå av fyra ledamöter efter val enligt ovan.

Handlingar:
Kompletterande handlingar (fastställd årsredovisning, revisorsberättelse, styrelsens redogörelse för väsentliga händelser och revisorsyttrande) kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats (www.comintelli.com/extrastamma2018sept) senast två veckor före stämman samt kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Aktieägarna erinras om rätten att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm augusti 2018
Styrelsen
Comintelli AB