Aktieägarna i Comintelli AB, org. nr 556593-4907, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 2 december 2019, kl.10.00, i Comintellis lokaler, Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

(Se karta)

Ladda ner kallelsen här!

Ladda ner Fullmaktsformuläret här!

Rätt att delta i extra bolagsstämman tillkommer aktieägare som:

  • är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 26 november 2019, och
  • anmäler sig till bolaget senast tisdagen den 26 november 2019 under adress: Comintelli AB, Kista Science Tower, 164 51 Kista, eller via e-post till ir@comintelli.com. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid och antalet eventuella ombud.