Aktieägarna i Comintelli AB, org. nr 556593-4907, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 juni 2020, kl.11.00, i Comintellis lokaler, Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

(Se karta)

Ladda ner kallelsen här!

Ladda ner Fullmaktsformuläret här!

Ladda ner årsredovisningen här!

Rätt att delta i årsstämman tillkommer aktieägare som:

  • är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 juni 2020, och
  • anmäler sig till bolaget senast onsdagen den 3 juni 2020 under adress: Comintelli AB, Kista Science Tower, 164 51 Kista, eller via e-post till ir@comintelli.com. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid och antalet eventuella biträden.

Efter att årsstämman avslutats kommer Bolagets VD att presentera bolaget och dess målsättningar, samt ge möjlighet att ställa frågor.

Årsredovisning och revisionsberättelse publicerades den 29 april 2020. Handlingarna som kommer att finnas tillgängliga på årsstämman kan även skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.