Aktieägarna i Comintelli AB, org. nr 556593-4907, kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 maj 2019, kl.11.00, i Comintellis lokaler, Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

(Se karta)

Ladda ner kallelsen här!

Ladda ner Fullmaktsformuläret här!

Ladda ner årsredovisningen här!

Rätt att delta i årsstämman tillkommer aktieägare som:

  • är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2019, och
  • anmäler sig till bolaget senast tisdagen den 26 april 2019 under adress: Comintelli AB, Kista Science Tower, 164 51 Kista, eller via e-post till ir@comintelli.com. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid och antalet eventuella biträden.

Efter att årsstämman avslutats kommer Bolagets VD att presentera bolaget och dess målsättningar, samt ge möjlighet att ställa frågor.

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman samt kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.